Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa - kliknij

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 20. Konferencji „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii” DIAGMOL 2019 (dalej „Konferencja”) jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Z administratorem można kontaktować się pisząc na adres korespondencyjny: Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa lub adres e-mail: knp@sggw.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem „IOD” lub na adres e-mail: iod@sggw.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Cel, podstawy prawne i okres retencji danych:

Administrator przetwarza dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

– w celu rejestracji Uczestników i umożliwienia udziału w Konferencji, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO) – dane osobowe przechowywane są przez okres 1 roku. Uczestnik w każdej chwili może wycofać wyrażoną zgodę. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

– w celu udokumentowania udziału Uczestników w Konferencji, w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest archiwizacja zgłoszeń udziału w Konferencji lub list obecności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe przechowywane są przez okres 1 roku,

– w celu opublikowania materiałów konferencyjnych na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konferencji w charakterze czynnego uczestnika oraz przesłanie pracy na Konferencję (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe przechowywane są przez czas publikacji prac. Uczestnik w każdej chwili może wycofać wyrażoną zgodę. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

– w celu sprawozdawczości finansowej w przypadku Uczestników, którzy dokonali opłaty konferencyjnej, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz przepisów z zakresu prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano opłaty konferencyjnej,

– w celu prowadzenia bieżącego kontaktu z Uczestnikami, w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest przekazywanie Uczestnikom informacji związanych z organizacją Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe przechowywane są przez okres 1 roku.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych są:

– Katedra Nauk Przedklinicznych SGGW w Warszawie, Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych – jako organizatorzy Konferencji;

– Dział Finansowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w celu świadczenia usług księgowych;

– Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych;

– Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

– w przypadku czynnych Uczestników odbiorcami danych osobowych będą osoby zapoznające się z materiałami konferencyjnymi objętymi publikacją.

Prawa osób, których danych osobowe dotyczą:

Przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO),
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
  • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z administratorem pisząc na adres korespondencyjny: Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa lub adres e-mail: knp@sggw.pl.
  • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).

Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w Konferencji. Bez podania tych danych nie jest możliwe zarejestrowanie się na Konferencję oraz uczestnictwo w niej.